lemon ice box tart $7.5

fresh lemon custard, meringue kiss