lemon ice box tart $6.5

fresh lemon custard, meringue kiss